Ano Ang Mga Kwalipikasyon Para Sa LASIK Eye Surgery?

Dahil limitado ang teknolohiya noon, ang LASIK surgery ay may mahigpit na kwalipikasyon dahil gusto nilang limitahan ang mga panganib na kasangkot sa paggamot hangga’t maaari. Ngayon na ang teknolohiya ay naging mas advanced at pinabuti, ang pamamaraan ay maaaring tumanggap ng mas maraming mga pasyente na gustong sumailalim sa LASIK surgery.

Noong 1998, kung mayroon kang astigmatism hindi ka kwalipikadong sumailalim sa LASIK. Ngayon, maaari kang sumailalim sa LASIK surgery kahit na may mataas kang halaga ng astigmatism. Mapapansin natin na sa loob ng 21 taon ay napakaraming pagpapabuti sa teknolohiya.

Ang checklist para sa LASIK candidacy ay tumutukoy kung ikaw ay ganap na akma o isang kwalipikadong pasyente para sumailalim sa LASIK:

  • Dapat ay 18 taong gulang ka pataas dahil dapat ay ganap na lumaki ang iyong mga mata o ocular maturity.
  • Ang iyong reseta ay dapat nasa loob ng ideal na mga limitasyon sa paggamot para sa LASIK. Sasailalim ka sa pagsusulit sa mata para suriin ito.
  • Ang iyong paningin ay dapat na nasa mabuting kondisyon na may salamin sa mata o contact lens.
  • Isinasaalang-alang din ang kapal at hugis ng iyong kornea dahil dahil kailangan lumikha ng corneal flap sa LASIK. Ang PRK surgery ay mas angkop kung ang iyong cornea ay masyadong manipis.
  • Ang iyong pangkalahatang kalusugan ay maaaring maging dahilan para hindi mo ituloy ang LASIK. May mga seryosong kondisyon na maaaring magpalala sa iyong sitwasyon.

Kung mayroon kang keratoconus, hindi ka pinapayuhang magpa-LASIK dahil magdudulot ito ng karagdagang komplikasyon.

kwalipikasyon para sa lasik

Ano Ang Mga Diskwalipikasyon Para Sa Pagiging Candidate Sa LASIK Surgery?

Ang karaniwang dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi isang kwalipikadong kandidato para sa LASIK na operasyon ay dahil sa kanilang astigmatism.

Ito ang tatlong dahilan kung bakit ka hindi kandidato para sa LASIK:

  • Ang kornea ay ginagamot sa pamamagitan ng laser. Ito ay masyadong manipis upang ligtas na gamutin sa isang laser.
  • Ang kornea ay hindi maganda ang hugis. Maaaring ito ay masyadong matarik, masyadong patag, o masyadong pabukol.
  • Ang lens sa loob ng mata ay masyadong maulap.

Kung ikaw ay buntis o kasalukuyang nagpapasuso, dapat mong ipagpaliban ang iyong operasyon sa LASIK.

kwalipikasyon para sa lasik

Iba’t Ibang Opinyon Ng Mga Doktor Sa Mata Tungkol Sa LASIK

Maaaring iba-iba ang opinyon ng mga doktor. Maaaring maranasan mong maging kandidato para sa LASIK at madiskwalipika ng iba’t ibang doktor at ito ay mahirap dahil hindi mo alam kung ano ang dapat mong sundin. 

Ang mga diagnostic ay nakakatulong sa desisyon kung ang LASIK ay ligtas at epektibo sa iyong kondisyon. Huwag mahiya na hilingin sa iyong doktor sa mata na ipaliwanag ang mga resulta ng iyong mga pagsusuri para lubos mong maunawaan kung ang LASIK ang pinakamahusay na opsyon para sa iyo.

Related Posts

Tumutubo ba ang mga pilikmata kung hindi mo sinasadya na natanggal ang mga ito?

Araw-araw, karaniwang nawawala ang ilang hibla ng buhok natin na babalik pagkatapos ng ilang sandali....
Quando dovresti riprendere l'attività fisica dopo un intervento chirurgico agli occhi

Kailan Mo Dapat Ipagpatuloy ang Mga Pisikal na Aktibidad Pagkatapos ng Operasyon sa Mata?

Natural na mag-alala tungkol sa kung paano makakaapekto ang operasyon sa mata o isang problema...

Paano Gamutin ang Psoriasis sa Paligid ng Mata

Ang psoriasis ay isang inflammatory na sakit sa balat na maaaring makaapekto sa anumang bahagi...