What Is the Reason Behind the Frequent Change in Eye Prescription?

Ang eye prescription ng mata ay mabilis na nagbabago kapag ikaw ay nasa edad na wala pang 21 taong gulang. May mga pinaikling termino na ginagamit sa iyong mga prescription gaya ng OD, OS, OU, CYL, at SPH. Ang mga sumusunod na abbreviation ay kasama ng mga numerical value na may plus at minus sign.

Ang ibig sabihin ng OD ay oculus dextrus na tumutukoy sa iyong kanang mata habang ang OS ay nangangahulugang oculus sinister na tumutukoy sa iyong kaliwang mata. Ang ibig sabihin ng OU ay oculus unitas na tumutukoy sa magkabilang mata. Ang mga sumusunod na abbreviation ay hindi na karaniwang ginagamit dahil gumagamit sila ng LE (kaliwang mata) o RE (kanang mata).

Ang SPH o S ay tumutukoy sa sphere na maaaring magpahiwatig ng antas ng nearsightedness at farsightedness. Kung ito ay isang minus sign, ito ay tumutukoy sa antas ng iyong nearsightedness. Kung ito ay isang plus sign, ito ay tumutukoy sa antas ng iyong farsightedness.

Ang CYL o C ay tumutukoy sa kapangyarihan ng lens para sa astigmatism. Kung mas mataas ang CYL, mas maraming astigmatism ang mayroon ka. Maaaring magrekomenda ng mas makapal na mga lente kung mayroon kang malubhang astigmatism dahil maaari itong magresulta sa malabo at pangit na paningin.

Ito ang mga karagdagang termino na makikita mo sa iyong reseta:

  • DV o malayuang paningin
  • NV o malapit sa paningin
  • ADD o karagdagang kapangyarihan para sa multifocal at bifocal lens para sa presbyopia
  • PRISM o ang prismatic power para itama ang mga isyu sa eye alignment

Frequent Change in Eye Prescription

Ang Pagkakaiba ng Isang Salamin sa Mata at Reseta ng Contact Lens

Maraming tao ang nag-iisip na ang reseta ng salamin sa mata at contact lens ay magkatulad ngunit hindi. May impormasyong kasama sa reseta ng contact lens dahil ang mga lente ay nasa ibabaw ng mata habang ang mga salamin sa mata ay may distansya na 10 hanggang 12 millimeters (mm) mula sa ibabaw ng mata.

Ang 20/20 na paningin ay tumutukoy sa paningin na nababasa sa layo na 20 talampakan. Posibleng ibalik ang isang 20/20 na paningin. Karaniwang nangyayari na nagbabago o tumataas o bumababa ang prescription ng iyong mata.

Frequent Change in Eye Prescription

Mga Kadahilanan sa Madalas na Pagbabago ng Reseta sa Mata

Ang pagtanda ang pangunahing dahilan kung bakit may mga komplikasyon sa mata tulad ng macular degeneration, katarata, diabetes, at presbyopia.

Mahalagang malaman na lumalaki ang mga mata sa ating kabataan at magkakaroon ng pagbabago sa refractive error ng mata.

Ang reseta ng mata ay patuloy na nagbabago na nangangahulugang natural lamang at karaniwan na magkaroon ng mga bagong salamin sa mata. Humingi ng tulong sa isang doktor sa mata kung nakaranas ka ng mga pagbabago sa prescription ng mata at upang matukoy ang mga isyu sa mata na maaaring matugunan nang maaga.

Related Posts

Paano Maghain ng Reklamo Laban sa Iyong Ophthalmologist

Dapat sundin ng lahat ng miyembro ang Code of Ethics ng American Academy of Ophthalmology....

Mga Sakit sa Mata na Kaugnay ng Abnormal na Sinag ng Mata sa Camera

Kumuha kami ng mas maraming larawan kaysa dati at ibinabahagi namin ang mga ito sa...

Anti-VEGF: Gamot para sa Wet AMD

Ang ilang mga tao ay hindi pamilyar sa isang gamot na tinatawag na anti-VEGF. Ang...